Graphnet.pl - Agencja reklamowa
Graphnet.pl - Agencja reklamowa - LOGO2

Graphnet.pl - Agencja reklamowa - E-WALL Graphnet.pl - Agencja reklamowa - TORBAGS Graphnet.pl - Agencja reklamowa - WEBGRAPH Graphnet.pl - Agencja reklamowa - STICKERGRAPHGraphnet.pl - Agencja reklamowa - PACKGRAPH

OFERTA

Projektowanie graficzne i kreacja
reklam to dla naszych grafików
co? wi?cej ni? tworzenie obrazu,
szkicu, kszta?tu.

 To tworzenie designu , który ma ogromny wp?yw na Pa?stwa
wizerunek. Wygl?d wizualny firmy oraz jej reklama s? elementami,
na które klienci zwracaj? uwag? w pierwszej kolejno?ci,
dlatego warto o nie zadba?.  Proponujemy Pa?stwu
szeroki system rozwi?za? graficznych m.in. takich jak:

stworzenie logotypu, kompleksowej identyfikacji wizualnej,
projektu strony WWW, projektowanie i przygotowywanie do druku broszur, folderów, wizytówek,
teczek, tworzenie grafik na samochody, reklama ?wietlna. Ka?de zlecenie jest dla nas czym?
nowym – traktujemy je indywidualnie. To wyzwala kreatywno?? i pomaga odnale?? najlepsze
rozwi?zania. Korzystaj?c z nowoczesnych technik, kieruj?c si? wspó?czesnymi trendami
oraz w?asn? wiedz?, zrobimy wszystko, aby?cie Pa?stwo osi?gn?li swój cel.

 

Graphnet.pl - Agencja reklamowa - KREACJA
KREACJA
Graphnet.pl - Agencja reklamowa - DRUK

Zapraszamy na www.stickergraph.com, by szczegó?owo zapozna? si?
z nasz? ofert? druku etykiet i naklejek.

Nasza firma posiada szeroki
park maszynowy, który pozwala
nam na tworzenie
reklam ró?nego rodzaju.

 

Oferujemy Pa?stwu:
- pe?n? poligrafi? (wydruk wizytówki, teczki,
papier firmowy, kalendarze, foldery i inne)
druk offsetowy (wielkonak?adowy)
druk cyfrowy (od 1 szt.)
- druk solwentowy, wielkoformatowy (banery, siatki mesh,
grafika na samochody, naklejki,
fototapety, folie samoprzylepne)
- druk fleksograficzny (etykiety)

DRUK

Reklama zewn?trzna to gwarancja wi?kszej
rozpoznawalno?ci Pa?stwa firmy, produktów czy us?ug.
To masowy zasi?g i skuteczna komunikacja z du?? liczb?
odbiorców. Oferujemy szeroki wachlarz rozwi?za?
od plansz, szyldów, tablic reklamowych,

a? po reklam? ?wietln?, typu kaseton,
litery 3D, totemy, pylony które skutecznie
przyci?gaj? wzrok. Specjalizujemy si?
równie? w oklejaniu witryn oraz samochodów.

Nasza firma tworzy,
wykonuje ale i równie?
montuje reklamy

REKLAMA ZEWNĘTRZNA
Graphnet.pl - Agencja reklamowa - REKLAMA ZEWNĘTRZNA
Graphnet.pl - Agencja reklamowa - NADRUKI REKLAMOWE

Wykonujemy nadruki na materia?ach
reklamowych, m.in. torbach materia?owych,
reklamówkach, opakowaniach, gad?etach,
odzie?y, kubkach, d?ugopisach.

Torby reklamowe to prosty i popularny sposób na promocje towarów, firm, us?ug. Oferujemy mi?dzy innymi torby bawe?niane, papierowe, laminowane, tekstylne, foliowe
Na wszystkich oferowanych przez nas torbach i opakowaniach wykonujemy dowolne znakowanie reklamowe.

NADRUKI REKLAMOWE
OPAKOWANIA

Stworzymy dla Ciebie kreatywne opakowania i standy  reklamowe, które podnios? walory wizualne ka?dego produktu.
Produkujemy i projektujemy wszelkiego rodzaju opakowania z tektury litej, kartonu i papieru. Nieodzownym elementem niektórych opakowa? jest równie? etykieta . Oferujemy wszelkiego rodzaju etykiety do automatów klej?cych jak równie? do klejenia r?cznego, wykonane na papierach etykietowych, kredowych, samoprzylepnych, zwyk?ych oraz wodoodpornych.

Graphnet.pl - Agencja reklamowa - OPAKOWANIA
Graphnet.pl - Agencja reklamowa - WWW

Oferujemy profesjonalne projektowanie
i tworzenie stron WWW jak i serwisów internetowych,
a zarazem pe?ne doradztwo w tym zakresie.

Pomo?emy Pa?stwu stworzy? stron?, która b?dzie
atrakcyjna pod wzgl?dem wizualnym
i informacyjnym . Ka?da strona WWW tworzona
jest indywidualnie, pod potrzeby i charakter
dzia?alno?ci naszego Klienta, co daje
gwarancj? zaprojektowania strony,
która stanie si? znakomit? wizytówk? Pa?stwa firmy.

WWW
OBRAZY I FOTOTAPETY

Fototapeta na ?cian? o dowolnym motywie pozwala w oryginalny sposób urz?dzi? ka?de wn?trze. Proponujemy Pa?stwu szeroki wachlarz grafik, a w doborze tej odpowiedniej pomog? nasi graficy. Fototapety ?cienne drukujemy w technologii HP LATEX. Tusze lateksowe oparte s? w 100% na ekologicznych sk?adnikach i s? ca?kowicie bezwonne.

Wykonujemy równie? obrazy drukowane na p?ótnie bawe?nianym CANVAS, które naci?gamy na drewniane ramy. Widoczna go?ym okiem, charakterystyczna struktura p?ótna nada wyj?tkowy wygl?d zdj?ciom rodzinnym, z wakacji, reprodukcjom i ka?dej innej fotografii.
Przyjd? do nas z w?asnym zdj?ciem lub skorzystaj z naszej bazy grafik.  
Obraz to nie tylko ?wietna forma dekoracji na ?cian? ale równie? pomys? na wspania?y prezent.

Graphnet.pl - Agencja reklamowa - OBRAZY I FOTOTAPETY
KALENDARZ
PROMOCJA

SƁOWNICZEK

Graphnet.pl - Agencja reklamowa -

S?ownik poj?? poligraficznych:

APLA

Ca?kowicie zadrukowana powierzchnia papieru. np. Apla czarna – ca?kowicie zadrukowana powierzchnia papieru w kolorze Czarnym

BIGOWANIE

Wykonywanie trwa?ych wgniece? w grubszych papierach, kartonach, w celu u?atwienia ich zginania wzd?u? zamierzonej linii. Stosuje si? przewa?nie od gramatury 200g wzwy?. Dzi?ki temu unikniemy p?kania papieru podczas sk?adania.

CMYK

Cztery podstawowe kolory stosowane w procesie drukowania. ??dany odcie? b?d? kolor uzyskuje si? poprzez nak?adanie farb podstawowych z zachowaniem odpowiednich proporcji:

C -cyan M -magenta Y -yellow K -black

DPI

Liczba plamek przypadaj?ca na cal. Jednostka stosowana do okre?lania ro?dzielczo?ci. Do druku offsetowego pliki, obrazy powinny mie? ro?dzielczo?? 300dpi

FALCOWANIE

Z?amywanie arkusza papieru po zadrukowaniu w celu otrzymania ??danego formatu.

FOLIA HOT-STAMPING

T?oczenie foli? na gor?co w celu uszlachetniania. Konieczne jest wykonanie matrycy.

FOLIOWANIE

Pokrywanie druków przezroczyst? foli? (b?yszcz?c?, matow? lub aksamitn?) w celu uszlachetnienia i zabezpieczenia powierzchni.

FORMAT

Wymiar papieru, pracy.

GRAMATURA

Masa jednego metra kwadratowego wytworu papierniczego (bibu?ki, papieru, kartonu, tektury) wyra?ona w gramach [g/m2].

KASZEROWANIE

Oklejanie cienkim papierem np. kartonu, tektury itp. w celach dekoracyjnych lub technologicznych. Np. Segregatory, Clipboardy,

LAKIER OFFSETOWY

Lakier olejowy, nak?adany w jednej linii na maszynie drukuj?cej. Zabezpiecza przed brudzeniem, ?cieraniem. Polecany w szczególno?ci dla Kredy Matowej.

LAKIER UV

Lakierowanie UV jest jednym ze sposobów uszlachetniania druku. Jest to rodzaj lakieru który zabezpiecza oraz nadaje pracy po?ysk. Mo?liwy do na?o?enia na ca?ym arkuszu jak i na wybranych elementach (wybiórczy, konieczne jest zrobienie kliszy).

LPI

Liniatura rastra.  Parametr mówi?cy ile rz?dów kropek (lub linii) u?o?onych równolegle wzgl?dem siebie przypada na jednostk? d?ugo?ci. Liniatur? wyra?a si? w liniach na cal.

Im wy?sza liniatura, tym drobniejsze kropki rastra, a wi?c tym wi?cej szczegó?ów mo?e zawiera? drukowany obraz.

PANTONE

Skala kolorów, których nie da si? uzyska? z kolorystyki CMYK.

PERFOROWANIE

Mechaniczne wykonywanie szeregu naci?? wzd?u? zamierzonej linii prostej, w celu ?atwego oddzielenia okre?lonej cz??ci od ca?o?ci.

PROOF CYFROWY

Cyfrowy wydruk próbny, odzwierciedlaj?cy w oko?o 95% wydruk na maszynie offsetowej.

SPADY

To cz??? arkusza, która w czasie dalszej obróbki zostaje odci?ta. Je?eli w projekcie graficznym jest t?o, zdj?cie si?gaj?ce do kraw?dzi, nale?y je powi?kszy? o 3 mm, aby po obci?ciu zosta?a idealnie równa kraw?d?.

Przyk?ad: Projektuj?c ulotk? A5 (210x148 mm) t?o nale?y wykona? w wymiarze 216x154mm.

SZTANCOWANIE

Wykrawanie cz??ci arkuszy papieru, kartonu i tektury przy u?yciu wykrojnika. Np. teczki, zawieszki.

T?OCZENIE

Technika uszlachetnienia druku polegaj?ca na wykonaniu wyt?oczeniu wkl?s?ego lub wypuk?ego w papierze danego elementu za pomoc? matrycy, np. loga firmy.

WYKROJNIK

Zestaw no?y osadzonych w p?askim pod?o?u (np. sklejka). S?u?y do wykrawania (sztancowania) odpowiednich kszta?tów z arkusza papieru.

 

 Graphnet.pl - Agencja reklamowa - POZNAJ NAS

POZNAJ
NAS

OD KREATYWNOƚCI, AĆ» PO DRUK

Tak dzia?amy od 2000 r.,
a celem naszej agencji reklamowej jest zapewnienie kompleksowej obs?ugi Klientów w zakresie szeroko rozumianej Reklamy.
Jeste?my odpowiedzialni za sukcesy naszych klientów, dlatego kreatywno?? i pasj? ??czymy z wykorzystaniem najnowszych
technologii , tworz?c efektywne i funkcjonalne rozwi?zania.Nie obawiamy si? ambitnych zada?.
Bez wzgl?du na to czy s? du?e, czy ma?e, z równym zapa?em przyst?pujemy do ich realizacji.
Wierzymy, ?e nasza praca przek?ada si? na wizerunek Klientów, a tym samym na nasz. 

Jolanta He?mi?ska Graphnet.pl - Agencja reklamowa - LOKALIZACJA Magdalena Fyda

tel: 32 752 17 20

tel: 509 042 194

jola@graphnet.pl

43-600 Jaworzno
ul. Aleksandra Puszkina 1
biuro@graphnet.pl

tel: 32 752 17 21

tel: 884 816 866

magda@graphnet.pl

 

NAPISZ
DO NAS

tekst